Μετακινήσεις εκτός νομού με ιατρικές βεβαιώσεις
Δείτε τι ισχύει!

Οι έλεγχοι έχουν γίνει πολύ πιο εντατικοί ενόψει του εορτασμού του Πάσχα και τα μέτρα έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή για να αποφευχθούν οι άσκοπες μετακινήσεις από νομό σε νομό.

Ακόμα κι άν κάποιος χρησιμοποιήσει τη διακιολογία ότι επισκέπτεται κάποιον γιατρό θα πρέπει η ιατρική βεβαίωση να είναι από δημόσια δομή ή αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, προς ιδιωτική κλινική.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ για τις ιατρικές βεβαιώσεις

Στην περ.  β) της παρ.  2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021 (Β’ 1678) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται η δυνατότητα μετακίνησης προς ιδιωτική κλινική, αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:
«β) Για λόγους υγείας, στην περίπτωση μετακίνησης βα) προς δημόσια δομή υγείας, ββ) αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, προς ιδιωτική κλινική. Για την πιστοποίηση των λόγων υγείας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων όπου αυτό δεν μπορεί να προσκομισθεί λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της μετακίνησης.». 2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.